Gratis verzending vanaf 40,00
Voor 22:00 besteld (ma-zo), vandaag verzonden
Gratis cadeaus en XXL samples vanaf 35
Privacycode

PRIVACYCODE VOOR SOLLICITANTEN 

XXL Nutrition en/of haar gelieerde vennootschappen (hierna: XXL Nutrition) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van interne en externe sollicitanten. Deze verklaring strekt ertoe om sollicitanten te informeren over de wijze waarop door XXL Nutrition persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het werving- en selectieproces en sollicitanten te attenderen op hun rechten. XXL Nutrition zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijkheid 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het werving- en selectieproces geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de directie van XXL Nutrition en/of gelieerde vennootschappen.

2. Doeleinden 

XXL Nutrition verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten uitsluitend voor de volgende doeleinden:

a. het beoordelen van de geschiktheid van sollicitanten voor de functie waarop is gesolliciteerd en/of andere functies binnen XXL Nutrition;

b. het vergelijken van de kwalificaties en andere gegevens van sollicitanten met bestaande vacatures;

c. het attenderen van sollicitanten op andere functies waarvoor zij in aanmerking zouden kunnen komen;

d. het opnemen en onderhouden van contact met sollicitanten;

e. het opnemen van contact met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten; f. het kunnen laten plaatsvinden van een assessment, indien deze onderdeel is van de selectieprocedure;

g. het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

h. indien een sollicitant wordt aangenomen, worden verkregen persoonsgegevens verder verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en het introduceren van de sollicitant binnen de organisatie.

3. Grondslag 

XXL Nutrition heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten teneinde te kunnen beoordelen of een sollicitant in aanmerking komt voor een functie binnen de organisatie van XXL Nutrition. Daarnaast verwerkt XXL Nutrition persoonsgegevens teneinde te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en, indien een sollicitant wordt aangenomen, uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door XXL Nutrition in het kader van de werving en selectie van medewerkers is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder b, c en f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Gegevens 

XXL Nutrition verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft zowel persoonsgegevens die door de sollicitant zelf aan XXL Nutrition zijn verstrekt, als persoonsgegevens die door XXL Nutrition worden verkregen door contact met de sollicitant, door navraag over de sollicitant bij opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten, uit een assessment, door raadpleging van relevante registers of door raadpleging van sociale media. XXL Nutrition verwerkt de volgende gegevens:

a. algemene gegevens (o.a. naam, geslacht, geboortedatum en -plaats; nationaliteit en adres- en contactgegevens);

b. cv, motivatiebrief en andere door de sollicitant meegezonden documenten; c. een eventueel toegevoegde foto;

d. gegevens betreffende gevolgde opleidingen, cursussen en stages;

e. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige en voorgaande dienstbetrekkingen alsmede de beëindiging daarvan;

f. gegevens betreffende inschrijving van sollicitanten in het BIG-register en andere beroepsgebonden registers;

g. gegevens verkregen van opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten; h. een kopie van een geldig identiteitsbewijs, indien de sollicitant in dienst treedt; i. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

j. een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning;

k. resultaten van assessments en testen;

l. aantekeningen van sollicitatiegesprekken;

m. contactgegevens van de ouders/voogden van minderjarige sollicitanten; n. andere relevante gegevens die door de sollicitant zijn meegedeeld;

o. andere dan voornoemde gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is uit hoofde van een wettelijk voorschrift.

5. Kennisname 

XXL Nutrition verstrekt de sollicitant na ontvangst van de sollicitatie een ontvangstbevestiging. De gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure door XXL Nutrition worden verwerkt, zijn toegankelijk voor medewerkers van de afdeling HR en de leidinggevende (of diens plaatsvervanger) van de afdeling waar de functie waarop wordt gesolliciteerd zich bevindt.

6. Sociale media 

XXL Nutrition behoudt zich het recht voor informatie over een sollicitant in te winnen door raadpleging van sociale media. De raadpleging van sociale media zal in verhouding staan tot de aard van de functie waarop wordt gesolliciteerd en zal beperkt blijven tot gegevens die van belang zijn om de geschiktheid van de sollicitant voor de functie waarop wordt gesolliciteerd te beoordelen. XXL Nutrition zal niet uit het oog verliezen dat de informatie die op sociale media over een sollicitant is te vinden, niet altijd betrouwbaar, juist en accuraat is. Indien XXL Nutrition informatie over een sollicitant verzamelt door raadpleging van sociale media, zal XXL Nutrition de sollicitant daar achteraf over informeren en de resultaten van raadpleging van sociale media met de sollicitant bespreken, een en ander onder vermelding van de bron waar bepaalde informatie is aangetroffen.

7. Beveiliging 

XXL Nutrition draagt zorg voor adequate beveiliging van de in het kader van de sollicitatieprocedure verkregen persoonsgegevens door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. XXL Nutrition evalueert regelmatig of de genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen of dat aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

8. Bewaartermijn 

Gegevens van sollicitanten die na het doorlopen van de sollicitatieprocedure bij XXL Nutrition in dienst treden, worden toegevoegd aan het personeelsdossier. XXL Nutrition bewaart gegevens over sollicitanten die niet in dienst treden, tot uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien uiterlijk vier weken zijn verstreken sinds het einde van de sollicitatieprocedure, zullen de gegevens worden vernietigd. Gegevens kunnen langer worden bewaard als de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure, in welk geval de gegevens worden bewaard tot de klacht definitief is afgehandeld.

Uitsluitend indien daartoe door de sollicitant schriftelijk toestemming is verleend, kan XXL Nutrition persoonsgegevens van een sollicitant langer bewaren met het doel de sollicitant in de toekomst te kunnen attenderen op toekomstige functies waarvoor de sollicitant mogelijk in aanmerking komt. XXL Nutrition zal de gegevens van de sollicitant in dat geval bewaren tot uiterlijk één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure, waarna de gegevens worden vernietigd. De sollicitant heeft het recht om eenmaal verleende toestemming op ieder moment zonder opgave van redenen weer in te trekken, in welk geval XXL Nutrition de gegevens onverwijld zal vernietigen.

9. Recht op inzage 

De sollicitant heeft het recht om XXL Nutrition te verzoeken inzage te verschaffen in de gegevens die XXL Nutrition over hem verwerkt. Een verzoek tot inzage dient schriftelijk te worden gedaan en behoeft niet te worden gemotiveerd. XXL Nutrition zal binnen vier weken na ontvangst op het verzoek beslissen. XXL Nutrition zal in beginsel positief op een dergelijk verzoek reageren. XXL Nutrition kan inzage echter geheel of ten dele weigeren indien de belangen van XXL Nutrition of één of meer derden om bepaalde gegevens niet te verstrekken dienen te prevaleren boven het belang van de sollicitant bij inzage. Als inzage wordt verleend, zal XXL Nutrition een kopie van de verwerkte persoonsgegevens aan de sollicitant verstrekken. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Als de sollicitant een aanvullende kopie wenst, zal XXL Nutrition een redelijke vergoeding van administratieve kosten vragen. Voordat een kopie wordt verstrekt, dient de sollicitant zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

10. Recht op correctie 

De sollicitant heeft het recht om XXL Nutrition te verzoeken om onjuiste hem betreffende persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Dit recht is beperkt tot gegevens die feitelijk onjuist zijn en strekt zich niet uit tot gegevens van subjectieve aard. Een verzoek tot correctie dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend. XXL Nutrition zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst op het verzoek beslissen. Voordat gehoor kan worden gegeven aan een zodanig verzoek, dient de sollicitant zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

11. Recht op verwijdering 

De sollicitant heeft het recht om XXL Nutrition te verzoeken hem betreffende persoonsgegevens te verwijderen, indien de persoonsgegevens (i) niet (meer) nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt, (ii) onrechtmatig zijn verwerkt of (iii) dienen te worden gewist op basis van een wettelijk voorschrift, of als (iv) de sollicitant op andere goede gronden bezwaar maakt tegen de verwerking. Een verzoek tot verwijdering dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden gedaan. XXL Nutrition zal uiterlijk vier weken na de ontvangst van een dergelijk verzoek op het verzoek beslissen. Voordat gehoor kan worden gegeven aan een zodanig verzoek, dient de sollicitant zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

12. Recht op overdracht 

De sollicitant heeft het recht om XXL Nutrition te verzoeken hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan hem of aan een derde partij te verstrekken. Een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend. XXL Nutrition zal uiterlijk vier weken na de ontvangst van een dergelijk verzoek op het verzoek beslissen. Voordat gehoor kan worden gegeven aan een zodanig verzoek, dient de sollicitant zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

13. Klachten 

Klachten over de wijze waarop door XXL Nutrition persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen worden gericht aan hr@xxlnutrition.nl. Wij verzoeken je jouw klacht voldoende te motiveren teneinde daarop een passende reactie te kunnen geven. XXL Nutrition zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk op jouw klacht reageren. Indien jouw klacht daarmee niet voldoende is beantwoord, treden wij graag met je in overleg over een passende oplossing. Wij attenderen je erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

14. Akkoord 

Door bij XXL Nutrition te solliciteren verklaar je deze privacyverklaring te hebben gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

Aanmelden voor de nieuwsbriefAanmelden voor de nieuwsbrief